Press "Enter" to skip to content

Social indicator

मिति …………..मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार रतुवामाई नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ६०,१०२ रहेको छ | जस मध्ये २९, ४७३ (४९.०४%) महिला रहेका छन् भने ३०,६२५ (५०.९५) पुरुष रहेका छन | नगरपालिकामा जम्मा १२,४२० परिवारहरु हाल बसोबास गर्छन् जहाँ औषत परिवार आकार ४.८३ जना रहेको छ| जनसंख्या र घरधुरी अनुसार वडा न. ५ सबभन्दा ठुलो देखियो भनि वडा न. १० केहि सानो देखियो |